Home
Home
Menu
empty

Huwelijksgoederenrecht


Het sluiten van een huwelijk is meer dan een verbintenis tussen twee mensen. Het huwelijk heeft namelijk ook vermogensrechtelijke gevolgen. Deze gevolgen worden geregeld in het huwelijksvermogensrecht. Als een huwelijk tussen echtgenoten wordt gesloten zonder het vooraf bij de notaris maken van afspraken, dan zijn zij gehuwd in de wettelijke gemeenschap van goederen. Willen partners afwijken van de gemeenschap van goederen, dan komt dus automatisch het opmaken van huwelijksvoorwaarden in beeld.


Gemeenschap van goederen

De aanwezige afzonderlijke vermogens van de twee partners vloeien samen op het moment van het sluiten van het huwelijk. Dat geldt zowel voor de bezittingen als de schulden van beide echtgenoten. Gedurende het huwelijk kunnen schuldeisers dan ook verhaal zoeken op het totale vermogen van beide echtgenoten. Het is verstandig om voor het huwelijk te overwegen of u deze vermogensvermenging wel wenst. Zo niet, dan is het maken van huwelijksvoorwaarden zeker aan te raden. Ook andere omstandigheden kunnen aanleiding zijn voor het maken van huwelijksvoorwaarden. De notaris adviseert u over de bestaande mogelijkheden en maakt de akte van huwelijksvoorwaarden op.


Huwelijksvoorwaarden

Door het maken van huwelijksvoorwaarden kunt u uw (toekomstige) bezittingen en schulden geheel of gedeeltelijk gescheiden houden. In welke situaties kunnen huwelijksvoorwaarden onder meer wenselijk zijn?
  • In de situatie van een eigen bedrijf van één of beide echtgenoten. Als ondernemer kunt u door het opmaken van huwelijksvoorwaarden dan voorkomen dat bij een faillissement de zakelijke schulden van de ene echtgeno(o)t(e) verhaald kunnen worden op de bezittingen van de andere echtgeno(o)t(e);
  • In de situatie van een tweede huwelijk van een der echtgenoten, waarbij er kinderen zijn uit een vorig huwelijk. Het kan dan wenselijk zijn het familievermogen apart te houden;
  • In de situatie waarin u in geval van echtscheiding een andere verdeling van de aanwezige bezittingen en schulden wenst dan de wettelijke gemeenschap van goederen met zich mee zou brengen. Dat wil zeggen: u wilt niet dat bij echtscheiding het gezamenlijke vermogen gelijkelijk wordt verdeeld. Bij de keuze voor huwelijksvoorwaarden dient u na te gaan wat er op vermogensrechtelijk gebied moet gebeuren in de situatie van echtscheiding en - hiermee samenhangend - bij overlijden. Ook dan heeft een keuze voor het maken van huwelijksvoorwaarden invloed. Voorop staat dat er regelingen moeten worden getroffen die aan de belangen van alle partijen recht doen;
  • In bepaalde gevallen kunnen afspraken in uw huwelijksvoorwaarden leiden tot (soms aanzienlijke) besparingen op het gebied van de te betalen successierechten. De notaris kan u hier meer over vertellen.

Bent u getrouwd zonder het maken van huwelijksvoorwaarden, dan is het ook tijdens het huwelijk nog mogelijk om huwelijksvoorwaarden te maken. De kosten zijn op dat moment echter hoger dan bij het maken van huwelijksvoorwaarden vóór het huwelijk.
Ook is het mogelijk om tijdens het huwelijk de al gemaakte huwelijksvoorwaarden te wijzigen of op te heffen. Dit kan wenselijk zijn als de afspraken in de huwelijksvoorwaarden niet meer passend zijn bij de (veranderde) situatie